Badania laboratoryjne

Laboratorium materiałów budowlanych

Powrót
Szybki kontakt:
Ewelina Osada

 +48 531 600 706

Laboratorium Budowlane sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu badań materiałów budowlanych. Wieloletnie doświadczenie, stałe szkolenie kadry, wewnętrzny system jakości oraz stały nadzór nad aparaturą badawczą gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Jesteśmy niezależnym laboratorium materiałów budowlanych, dzięki czemu zapewniamy całkowitą bezstronność oraz poufność wykonywanych badań. Ponadto prowadzimy szeroko pojęte doradztwo technologiczne, wobec czego nasi klienci mogą zawsze liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach.

Obsługujemy klientów kompleksowo:

 • wspólnie określamy potrzeby, przedstawiamy i pomagamy przy wyborze adekwatnych do problemu metod badawczych,
 • pobieramy lub odbieramy próbki od klienta i pielęgnujemy je w warunkach laboratoryjnych,
 • przeprowadzamy badania i przedstawiamy wyniki wraz z ich interpretacją w możliwie krótkim czasie.

Laboratorium materiałów budowlanych

W naszym laboratorium materiałów budowlanych wykonujemy również wstępne badania typu dla wyrobów budowlanych w systemach oceny zgodności 2+, 2 i 4 wraz z opracowaniem wzorów deklaracji zgodności i etykiet – dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wyrobów do obrotu.

Oferujemy także wykonywanie badań nieniszczących oraz ekspertyz technologicznych obiektów betonowych przez wysoko wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem.
Zadzwoń i sprawdź nas!

mgr inż. Ewelina Osada
Kierownik ds. Jakości
 +48 531 600 706
 e.osada@lab-bud.com

Poniżej przedstawiamy pełną ofertę badań laboratoryjnych.

Laboratorium materiałów budowlanych – zakres badań

W związku z ze stałym rozwojem i zakupem nowego wyposażenia poniższy zakres może się zmienić. W celu otrzymania aktualnej wyceny zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.

Zobacz również: badania geotechniczne gruntulaboratorium badania betonu, system zkp

Badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

 •  Standardowe badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu obejmujące jednorazową kontrolę jakości betonu na budowie prowadzona przez laboranta na zgłoszone betonowanie
  – oznaczenie temperatury mieszanki betonowej (podczas poboru próbki)
  – oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej (podczas pobierania próbki) metodą opadu stożka
  wg PN-EN 12350-2
  – oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki betonowej (podczas poboru próbki) PN-EN 12350-6
  – wykonanie 3 próbek betonowych 15x15x15 cm, pielęgnacja oraz przechowywanie próbek zgonie
  z PN-EN 12390-2
  – oznaczenie gęstości stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-7:2009 (przed badaniem wytrzymałości
  na ściskanie)
  – oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2009 po 28 dniach dojrzewania
  i wystawienie raportu z badania
 • Wykonanie dodatkowej próbki betonowej wraz z pielęgnacją, przechowaniem i oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie
 • Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej (dla betonów, dla których wymagana jest mrozoodporność)
 • Oznaczenie wytrzymałości  wg PN-EN 12390-3:2009 po 7 dniach dojrzewania
 • Oznaczenie wytrzymałości  wg PN-EN 12390-3:2009 po określonej ilości godzin dojrzewania
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2010
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5:2009 wraz z pobraniem i pielęgnacją próbek
 • Oznaczenie konsystencji betonu i pomiar temperatury dla każdego betonowozu
 • Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem (wg PN-EN 12390-8:2009 wraz z przygotowaniem próbek i ich pielęgnacją)
 • Badanie stopnia mrozoodporności betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem próbek i ich pielęgnacją)
 • Badanie wodoszczelności betonu wg PN-88/B-06250  wraz z wykonaniem na budowie
  6 próbek i ich pielęgnacją)
 • Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250 wraz z wykonaniem na budowie 3 próbek i ich pielęgnacją
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (nieniszczące) – metoda sklerometryczną
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (z poborem próbek) – odwierty rdzeniowe
 • Oznaczenie przyczepności na odrywanie metodą pull-off wg PN-EN 1542
 • i inne

Badania gruntów, geotechniczne i hydrogeologiczne

 • Analiza sitowa gruntu
 • Maksymalna gęstość szkieletu gruntowego (Proctor), wilgotność optymalna wg PN-B-04481/PN-EN 12286-2
 • Badanie przydatności gruntu (wilg. optymalna i maks. gęstość objętościowa, analiza sitowa z oznaczeniem zawartości pyłów, oznaczenie wskaźnika piaskowego, oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości U i współczynnika wodoprzepuszczalności k, oznaczenie zanieczyszczeń organicznych)
 • Granica płynności metodą Casagrande wg PN-B-04481
 • Zawartość części organicznych metodą prażenia
 • Zawartośc humusu metodą zanurzania w NaOH
 • Oznaczenie rodzaju gruntów spoistych (wałeczkowanie, rozcieranie, rozmakanie) wg PN-B-04481
 • Wilgotność gruntu wg PN-B-04481
 • Wskaźnik zagęszczenia cylindrem wciskanym wg PN-S-02205
 • Wskaźnik zagęszczenia piaskiem kalibrowanym wg PN-S-02205
 • Wskaźnik zagęszczenia objętościomierzem wodnym wg PN-S-02205
 • Wskaźnik zagęszczenia sondą lekką wg PN-B-04452
 • Badanie nośności dla gruntów wg PN-S-02205
 • Badanie nośności dla podbudów wg PN-S-02205
 • Moduł odkształcenia płytą dynamiczną
 • Otwory badawcze (wiercenie ręczne) do głębokości 3,0 m p.p.t
 • Otwory badawcze (wiercenie mechaniczne) do głębokości 25,0 m p.p.t.
 • Sondowanie dynamiczne DPL/SLVT, DPM, DPH, DPSH do głębokości 25,0 m p.p.t.
 • Sondowanie statyczne CPT, CPTU do głębokości 25,0 m p.p.t.
 • Sondowanie rdzeniowe RKS do głębokości 10,0 m p.p.t.
 • Odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
 • Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
 • Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienie obiektów budowlanych
 • Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego
 • Analiza stateczności skarp i ścian wykopów
 • Otwory obserwacyjne wód gruntowych (piezometry)
 • Monitoring wód podziemnych
 • i inne

Badania kruszyw

 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania (w przypadku jednoczesnego zlecenia oznaczenia składu ziarnowego)
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26
 • Oznaczenie zawartości humusu wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3
 • Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie wg PN-78/B-06714/40
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozdrabnianie metodą Los Angeles wg PN-EN 1097-2
 • Oznaczenie odporności na  ścieranie – współczynnik Mikro-Devala wg PN-EN 1097-1
 • Oznaczenie polerowalności kamienia – współczynnik PSV wg PN-EN 1097-8
 • Oznaczenie mrozoodporności kruszywa dla frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1
 • Oznaczenie zawartości siarczanów rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie zawartości siarki całkowitej wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie zawartości chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie gęstości objętościowej i nasiąkliwości kruszywa  wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie gęstości nasypowej wg PN-EN 1097-3
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48
 • Oznaczenie składu petrograficznego wg PN-EN 932-3
 • Oznaczenie nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • Badanie nośności dla podbudów tłuczniowych PN-S-02205
 • Moduł odkształcenia płytą dynamiczną
 • i inne

Badania mieszanek gruntów/kruszyw ze spoiwami

 • Przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012
 • Przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013
 • i inne

Badania galanterii drogowej i prefabrykatów betonowych

 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böhmego dla krawężników / obrzeży Betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie mrozoodporności dla krawężników / obrzeży wg PN-EN 1340
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla krawężników / obrzeży betonowych wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonowej kostki brukowej wg procedury IBDiM nr PB-TW/PB-03/96
  Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böehmego dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie nasiąkliwości dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie odporności na ścieranie – pomiar na tarczy Böehmego dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie mrozoodporności dla betonowych płyt brukowych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych pełnych wg PN-EN 1339
 • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla betonowych płyt brukowych ażurowych wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów murowych wg PN-EN 772-1 wraz z oznaczeniem wymiarów wg PN-EN 772-16 pkt. 7.1 oraz kształtem i budową wg PN-EN 772-16 (dla elementów pełnych)
 • i inne

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltów

 • Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:
  – oznaczenia zawartość lepiszcza
  – analiza sitowa mieszanki mineralnej
 • Badania odbiorowe mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie:
  – zawartość asfaltu
  – skład ziarnowy
  – gęstość
  – gęstości objętościowa
  – wolna przestrzeń
  – wskaźnik zagęszczenia
  – grubość ułożonej warstwy
 • Badanie parametrów nawierzchni:
  – gęstość
  – gęstości objętościowa
  – wolna przestrzeń
  – wskaźnik zagęszczenia
 • Badania asfaltów:
  – penetracja
  – temperatura mięknienia (PiK)
  – temperatura łamliwości
 • i inne

Diagnostyka nawierzchni

 • Badanie ugięć nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belka Benkelmana) wg BN-70/8931-06
 • Badanie równości podłużnej nawierzchni planografem wg BN-68/8931-04
 • Badanie konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów rdzeniowych z określeniem grubości warstw
 • Badania ugięć metodą FWD
 • Badania równości podłużnej i poprzecznej profilografem laserowym IRI
 • Badania włąsciwości przeciwpoślizgowych nawierzchni metodą SRT-3
 • Badania współczynnika odblaskowości dziennej (Qd) i nocnej (RL)
 • i inne

Badania podkładów podłogowych

 • Wykonanie serii 3 szt. beleczek 40x40x160 mm oraz ich pielęgnacja zgodnie wg PN-EN 13892-1 dla podkładów podłogowych oraz oznaczenie wytrzymałości na ściskanie oraz na zginanie wg PN-EN 13892-2
 • Oznaczenie przyczepności wg PN-EN 13892-8 dla podkładów podłogowych
 • Oznaczenie nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • i inne