Badania kruszyw

Badania kruszyw

Badania kruszyw to istotny proces w branży budowlanej, mający na celu ocenę jakości i przydatności różnych rodzajów kruszyw, takich jak żwir, piasek czy kamień łamany – grys, stosowanych w konstrukcjach budowlanych i drogowych. Kruszywa są kluczowym składnikiem betonu, asfaltu i innych materiałów konstrukcyjnych, a ich właściwości mają bezpośredni wpływ na trwałość, wytrzymałość i inne cechy gotowych konstrukcji.

W trakcie badań kruszyw analizujemy różnorodne parametry, takie jak wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, kształt i rozmiar ziaren, zawartość substancji organicznych oraz zdolność do absorpcji wody. Badania te pozwalają na określenie, czy dany rodzaj kruszywa spełnia normy i wymagania techniczne niezbędne dla konkretnego zastosowania.

Metody badawcze używane do oceny kruszyw obejmują testy laboratoryjne, w których próbki kruszyw są poddawane testom, aby ocenić ich właściwości fizyczne i mechaniczne. Na przykład, testy na odporność na rozdrabnianie metodą Los Angeles oceniają zdolność kruszywa do wytrzymywania obciążeń bez rozpadania się.

Badania kruszyw

Jakość kruszyw ma bezpośredni wpływ na jakość i trwałość konstrukcji, dlatego jest to krytyczny element w planowaniu i realizacji projektów budowlanych. Nieodpowiednie kruszywo może prowadzić do problemów strukturalnych, takich jak pęknięcia czy osiadanie konstrukcji, co z kolei może skutkować zwiększonymi kosztami konserwacji i napraw.

Badania kruszyw są również ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, ponieważ pozwalają na wybór materiałów, które najlepiej spełniają potrzeby projektu przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Używanie kruszyw wysokiej jakości przyczynia się do wydłużenia żywotności infrastruktury, co jest ważne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Przeprowadzane przez nas badania kruszyw obejmują:

 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania (w przypadku jednoczesnego zlecenia oznaczenia składu ziarnowego)
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/26
 • Oznaczenie zawartości humusu wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3
 • Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie wg PN-78/B-06714/40
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozdrabnianie metodą Los Angeles wg PN-EN 1097-2
 • Oznaczenie odporności na  ścieranie – współczynnik Mikro-Devala wg PN-EN 1097-1
 • Oznaczenie polerowalności kamienia – współczynnik PSV wg PN-EN 1097-8
 • Oznaczenie mrozoodporności kruszywa dla frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1
 • Oznaczenie zawartości siarczanów rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie zawartości siarki całkowitej wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie zawartości chlorków soli rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie gęstości objętościowej i nasiąkliwości kruszywa  wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie gęstości nasypowej wg PN-EN 1097-3
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48
 • Oznaczenie składu petrograficznego wg PN-EN 932-3
 • Oznaczenie nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • Badanie nośności dla podbudów tłuczniowych PN-S-02205
 • Moduł odkształcenia płytą dynamiczną
 • i inne