Bezstronność i poufność

Bezstronność i poufność

Powrót

Laboratorium zapewnienia poufność oraz zachowanie bezstronności:

  • podczas prowadzenia badań i/lub pobierania próbek do badań;
  • podstawą podejmowania decyzji są włącznie obiektywne dowody zgodności (niezgodności) uzyskane
    w prowadzonych procesach;
  • inne interesy lub inne strony nie mają wpływu na podejmowane decyzje dotyczące ważności wyników;
  • działalność laboratoryjna zorganizowana jest w taki sposób, aby chronić bezstronność.

Bezstronność

Cele dotyczące bezstronności:

LABORATORIUM BUDOWLANE sp. z o.o. prowadzi działalność laboratoryjną w sposób bezstronny. Zapewnia, że Laboratorium jest tak zorganizowane i zarządzane w taki sposób, aby chronić bezstronność. Bezstronność to zachowanie obiektywności. Obiektywność jest rozumiana w ten sposób, że nie istnieje konflikt interesów lub został rozwiązany tak, że nie ma negatywnego wpływu na działania Laboratorium. Do innych terminów użytecznych do określenia zasady bezstronności należą: brak uprzedzeń, brak negatywnego nastawienia, neutralność, rzetelność, otwartość, brak stronniczości, brak powiązań, zachowanie wyważonego podejścia.

Kierownictwo Laboratorium działa na rzecz zachowania bezstronności. Zapewnia, że nie jest zaangażowane
w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do kompetencji Laboratorium, bezstronności, oceny lub rzetelności działania. We wszystkich realizowanych procesach zachowuje zasady bezstronności takie same w stosunku do wszystkich Klientów.

Kierownictwo Laboratorium jest odpowiedzialne za zachowanie bezstronności w działalności laboratoryjnej
i nieulegania presji komercyjnej, finansowej i żadnej innej zagrażającej bezstronności. Realizuje i inicjuje przedsięwzięcia na rzecz zapewnienia bezstronności. Podstawą podejmowanych decyzji są wyłącznie obiektywne dowody zgodności (lub niezgodności) uzyskane w prowadzonych procesach. Inne interesy lub inne strony nie mają wpływu na podejmowane decyzje. Działalność laboratoryjna została zorganizowana
i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność.

Laboratorium jest wolne od jakichkolwiek nacisków finansowych, a personel zaangażowany w badania i/lub pobieranie próbek, łącznie z personelem kierowniczym nie angażuje się w działania, które mogłyby powodować konflikt interesów i zachwiać zaufanie do ich bezstronności. Kierownictwo Laboratorium deklaruje swoją niezależność od wpływów wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do działalności badawczej.

Kierownictwo Laboratorium jest odpowiedzialne oraz podejmuje działania na rzecz bezstronności, na bieżąco identyfikuje ryzyko w odniesieniu do bezstronności, w tym ryzyko wynikające z rodzaju prowadzonej działalności laboratoryjnej, powiązań Laboratorium i powiązań personelu. W ustaleniach z klientem, Laboratorium na bieżąco identyfikuje ryzyko dotyczące bezstronności w odniesieniu do realizowanej umowy / zlecenia. Identyfikuje wszelkie zagrożenia bezstronności wynikające z familiarności, z własnych interesów, wynikające z działalności innych osób, organizacji lub jednostek związanych.

W sytuacji, gdy konflikt interesów może stanowić zagrożenie dla bezstronności, Laboratorium nie podejmuje się wykonywania badań / pobierania próbek.

Jeśli zostanie zidentyfikowane ryzyko dla bezstronności, Laboratorium podejmuje działania w celu eliminacji
i minimalizacji ryzyka. Podejmowane są działania w odpowiedzi na każde znane ryzyko dla bezstronności wynikające z działalności innych osób lub organizacji.

Cały personel Laboratorium podpisuje Deklarację o zachowaniu bezstronności.

Poufność

LABORATORIUM BUDOWLANE sp. z o.o. zapewnia ochronę informacji i praw własności klienta poprzez zapewnienie poufności informacji.\

Laboratorium ponosi odpowiedzialność poprzez prawnie wiążące zobowiązania za zarządzanie całą informacją uzyskaną lub wytworzoną podczas realizacji działalności laboratoryjnej.

Klientom zapewniona jest ochrona poufnych informacji i praw własności poprzez:

  • zobowiązanie personelu do zachowania tajemnicy zawodowej;
  • ograniczony dostęp do informacji zawartych w dokumentach i zapisach;
  • kontrolowany dostęp do pomieszczeń Laboratorium;
  • kontrolowany sposób przekazywania informacji.

Laboratorium powiadamia klienta z wyprzedzeniem o informacjach, które zamierza udostępnić publicznie, poza informacją, którą klient udostępnił jako publiczna lub którą uzgodniono pomiędzy laboratorium a klientem
(np. w przypadku skargi).

W przypadku, gdy Laboratorium jest zobowiązane przez prawo lub poprzez umowy do ujawnienia informacji poufnej, to klient zostaje powiadomiony o przekazywanej informacji, o ile nie jest to zabronione przez prawo.

Laboratorium zapewnia, że informacja o kliencie uzyskana z innych źródeł niż klient jest poufna pomiędzy klientem i laboratorium.

Poufność dotyczy całego personelu laboratorium również osób działających w imieniu laboratorium,
z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Klient jest informowany o zachowaniu poufności każdorazowo w „Przeglądzie zlecenia”.

Personel Laboratorium podpisuje Zobowiązanie do zachowania poufności.