Badania laboratoryjne

Badania gruntów

Powrót

Badania mieszanek gruntów to kluczowy element w inżynierii geotechnicznej, mający na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych różnych typów gruntów i ich mieszanki. Dzięki temu inżynierowie mogą dokładnie ocenić, jak grunty będą reagować pod wpływem obciążeń i jakie techniki wzmacniania lub stabilizacji będą najbardziej skuteczne w danym przypadku.

Badania gruntów

Proces ten zazwyczaj obejmuje serię szczegółowych testów laboratoryjnych, które pozwalają określić takie parametry, jak gęstość, wilgotność, skład granulometryczny, plastyczność, przepuszczalność, a także wytrzymałość i stan zagęszczenia gruntu. Badania te są niezbędne przy projektowaniu fundamentów, dróg, nasypów, tam, a także innych konstrukcji inżynierskich, gdzie właściwości gruntu mają kluczowe znaczenie.
Wyniki badań mieszanki gruntów pozwalają na przewidywanie zachowania gruntu w naturalnych warunkach, co jest nieocenione przy zapobieganiu problemom geotechnicznym, takim jak osiadanie, erozja czy obsunięcia terenu. Oprócz tego, badania te pomagają w optymalizacji składu mieszanek gruntowych w celu poprawy ich właściwości, na przykład poprzez dodanie stabilizatorów czy materiałów wiążących.
Znaczenie badań mieszanek gruntów rośnie wraz ze wzrostem złożoności projektów inżynierskich i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. W efekcie, są one nieodzownym elementem nowoczesnego budownictwa i inżynierii lądowej.

Przeprowadzane przez nas badania mieszanek gruntów obejmują:

  • Opracowanie recepty laboratoryjnej na grunt stabilizowany cementem Rm 0,5-1,5 do Rm 2,5-5,0 MPa. W tym pobranie próbek gruntu, analiza materiału, wykonanie zarobu próbnego, oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach oraz oznaczenie mrozoodporności.
  • Przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012:1997 – metoda akredytowana
  • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997
  • Przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013:1997
  • Opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę/kruszywo/grunt stabilizowany cementem wg normy PN-EN 14227-1:2013-10. W tym pobranie próbek gruntu/kruszywa/mieszanki, analiza materiału, wykonanie zarobu próbnego, oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach oraz oznaczenie mrozoodporności.
  • Przygotowanie próbek z mieszanki związanej cementem (CBGM) wg PN-EN 13286-50:2007 o średnicy ø 150 mm i wysokości h=120 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 13286-41:2022-04 – metoda akredytowana
  • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem wg WT-5
  • Uziarnienie, wilgotność, zagęszczenie a w razie potrzeby jednorodność i głębokość mieszanki gruntu lub kruszywa oraz grubość warstwy CBGM