Laboratorium zapewnienia poufność oraz zachowanie bezstronności:

 

  • podczas prowadzenia badań i/lub pobierania próbek do badań;
  • podstawą podejmowania decyzji są włącznie obiektywne dowody zgodności (niezgodności) uzyskane
    w prowadzonych procesach;
  • inne interesy lub inne strony nie mają wpływu na podejmowane decyzje dotyczące ważności wyników;
  • działalność laboratoryjna zorganizowana jest w taki sposób, aby chronić bezstronność.

 

 

 

Bezstronność

 

Cele dotyczące bezstronności:

 

LABORATORIUM BUDOWLANE sp. z o.o. prowadzi działalność laboratoryjną w sposób bezstronny. Zapewnia, że Laboratorium jest tak zorganizowane i zarządzane w taki sposób, aby chronić bezstronność. Bezstronność to zachowanie obiektywności. Obiektywność jest rozumiana w ten sposób, że nie istnieje konflikt interesów lub został rozwiązany tak, że nie ma negatywnego wpływu na działania Laboratorium. Do innych terminów użytecznych do określenia zasady bezstronności należą: brak uprzedzeń, brak negatywnego nastawienia, neutralność, rzetelność, otwartość, brak stronniczości, brak powiązań, zachowanie wyważonego podejścia.

 

Kierownictwo Laboratorium działa na rzecz zachowania bezstronności. Zapewnia, że nie jest zaangażowane
w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do kompetencji Laboratorium, bezstronności, oceny lub rzetelności działania. We wszystkich realizowanych procesach zachowuje zasady bezstronności takie same w stosunku do wszystkich Klientów.

 

Kierownictwo Laboratorium jest odpowiedzialne za zachowanie bezstronności w działalności laboratoryjnej
i nieulegania presji komercyjnej, finansowej i żadnej innej zagrażającej bezstronności. Realizuje i inicjuje przedsięwzięcia na rzecz zapewnienia bezstronności. Podstawą podejmowanych decyzji są wyłącznie obiektywne dowody zgodności (lub niezgodności) uzyskane w prowadzonych procesach. Inne interesy lub inne strony nie mają wpływu na podejmowane decyzje. Działalność laboratoryjna została zorganizowana
i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność.

 

Laboratorium jest wolne od jakichkolwiek nacisków finansowych, a personel zaangażowany w badania i/lub pobieranie próbek, łącznie z personelem kierowniczym nie angażuje się w działania, które mogłyby powodować konflikt interesów i zachwiać zaufanie do ich bezstronności. Kierownictwo Laboratorium deklaruje swoją niezależność od wpływów wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do działalności badawczej.

 

Kierownictwo Laboratorium jest odpowiedzialne oraz podejmuje działania na rzecz bezstronności, na bieżąco identyfikuje ryzyko w odniesieniu do bezstronności, w tym ryzyko wynikające z rodzaju prowadzonej działalności laboratoryjnej, powiązań Laboratorium i powiązań personelu. W ustaleniach z klientem, Laboratorium na bieżąco identyfikuje ryzyko dotyczące bezstronności w odniesieniu do realizowanej umowy / zlecenia. Identyfikuje wszelkie zagrożenia bezstronności wynikające z familiarności, z własnych interesów, wynikające z działalności innych osób, organizacji lub jednostek związanych.

 

W sytuacji, gdy konflikt interesów może stanowić zagrożenie dla bezstronności, Laboratorium nie podejmuje się wykonywania badań / pobierania próbek.

 

Jeśli zostanie zidentyfikowane ryzyko dla bezstronności, Laboratorium podejmuje działania w celu eliminacji
i minimalizacji ryzyka. Podejmowane są działania w odpowiedzi na każde znane ryzyko dla bezstronności wynikające z działalności innych osób lub organizacji.

 

Cały personel Laboratorium podpisuje Deklarację o zachowaniu bezstronności.

 

Poufność

 

LABORATORIUM BUDOWLANE sp. z o.o. zapewnia ochronę informacji i praw własności klienta poprzez zapewnienie poufności informacji.\

 

Laboratorium ponosi odpowiedzialność poprzez prawnie wiążące zobowiązania za zarządzanie całą informacją uzyskaną lub wytworzoną podczas realizacji działalności laboratoryjnej.

 

Klientom zapewniona jest ochrona poufnych informacji i praw własności poprzez:

 

·         zobowiązanie personelu do zachowania tajemnicy zawodowej;

 

 ·         ograniczony dostęp do informacji zawartych w dokumentach i zapisach;

 

 ·         kontrolowany dostęp do pomieszczeń Laboratorium;

 

 ·         kontrolowany sposób przekazywania informacji.

 

Laboratorium powiadamia klienta z wyprzedzeniem o informacjach, które zamierza udostępnić publicznie, poza informacją, którą klient udostępnił jako publiczna lub którą uzgodniono pomiędzy laboratorium a klientem
(np. w przypadku skargi).

 

W przypadku, gdy Laboratorium jest zobowiązane przez prawo lub poprzez umowy do ujawnienia informacji poufnej, to klient zostaje powiadomiony o przekazywanej informacji, o ile nie jest to zabronione przez prawo.

 

Laboratorium zapewnia, że informacja o kliencie uzyskana z innych źródeł niż klient jest poufna pomiędzy klientem i laboratorium.

 

Poufność dotyczy całego personelu laboratorium również osób działających w imieniu laboratorium,
z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

 

Klient jest informowany o zachowaniu poufności każdorazowo w „Przeglądzie zlecenia”.

 

Personel Laboratorium podpisuje Zobowiązanie do zachowania poufności.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Laboratorium Budowlanego sp. z o.o. są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania zawartości serwisu internetowego www.lab-bud.com, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych prezentowanych w niniejszym serwisie.

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Laboratorium Budowlanego sp. z o.o.

Laboratorium Budowlane sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Laboratorium Budowlane sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Laboratorium Budowlane sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Laboratorium Budowlanego sp. z o.o.

Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz informuje o podstawowych prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować
Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Budowlane spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Drzonków - Cisowa 7, 66-004 Zielona Góra, KRS 0000150342, NIP 9730514259, REGON 970662106 (dalej Spółka).
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony prywatności można skontaktować się z nami, pisząc na wskazany powyżej adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro(at)lab-bud.com

Zasady przetwarzania danych
Dane osobowe zbierane przez Spółkę przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Spółka zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane
W ramach swojej działalności Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:

 1.   obsługi utworzonego konta;

 2.   prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;

 3.   w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę lub w których Spółka uczestniczy oraz o działalności Spółki (np. w ramach newslettera)

 4.   sprzedaży produktów i usług;

 5.   związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

 6.   udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

 7.   prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.lab-bud.com;

 8.   archiwizacji;

 9.   dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;

 10.w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą ze Spółką

 11.spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.

 Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1.   udzielona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 2.   niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 3.   niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 4.   niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio ze Spółką, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy,  mające siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, działania marketingowo-promocyjne, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Spółka może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Spółki

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

      1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+)
      2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics,

Przez jaki okres dane będą przetwarzane
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1.   przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas;

 2.   okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisie internetowym;

 3.   okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Spółki (administratora danych);

 4.   okres niezbędny do świadczenia usług Spółki i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;

 5.   okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa
Masz prawo do:

 1.   żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;

 2.   sprostowania danych;

 3.   usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

 4.   wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;

 5.   przeniesienia Twoich danych osobowych.

 

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Spółka w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak profilowania
Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

1.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych www.lab-bud.com . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Laboratorium Budowlane sp. z o.o. , ul. Drzonków - Cisowa 7, 66-004 Zielona Góra.

 3.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 a.   dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 b.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony z niej  korzystają, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 c.   utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

 4.   W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  oraz „stałe” . Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 5.   W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 a.   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

 b.   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 c.   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 d.   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 6.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7.   Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

 8.   Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 9.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

 10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie
z nową datą.

 

Wersja z dnia: 01.06.2018 r.

 

Niniejsza Strona używa plików cookies. Klikając poniżej przycisk „OK” lub korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies firmy Laboratorium Budowlane sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies będącej częścią Polityki Prywatności.Czytaj tutaj....

  Akceptuje cookies z tej strony
EU Cookie Directive Module Information